Other films by Katrina Turnbull
3:59
Eyes Behaving

Katrina Turnbull 1 of 10

5:48
Vision, Behaviour & Trauma

Katrina Turnbull 2 of 10

3:40
Behavioural Optometry & Healing Eyes

Katrina Turnbull 3 of 10

3:00
Helping As Many As Possible

Katrina Turnbull 4 of 10

4:06
Violence And The Forgiveness Bridge

Katrina Turnbull 5 of 10

1:39
Autism Mothers

Katrina Turnbull 6 of 10

2:04
An Autistic & Dyslexic Child

Katrina Turnbull 7 of 10

10:08
A Spectrum Of Change

Katrina Turnbull 9 of 10

2:18
A Woman’s Spectrum Of Healing

Katrina Turnbull 10 of 10